Αγαπητοί γονείς

(στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 μπαίνει σε εφαρμογή η λειτουργία της πλατφόρμας http://edupass.gov.gr .

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 για την καταχώρηση του αποτελέσματος του self-test στο οποίο κάθε φορά υποβάλλετε το παιδί σας, θα πρέπει να μπαίνετε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα (http://edupass.gov.gr).

Η λειτουργία  της πλατφόρμας εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αν δεν έχει γίνει η καταχώριση του αποτελέσματος του self-test στην πλατφόρμα από εσάς, το παιδί σας δε θα μπορεί να εισέρχεται πλέον στο σχολείο.

Μέσω της πλατφόρμας το σχολείο θα εξακριβώνει αν το παιδί σας πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να παρευρίσκεται στο σχολείο.

Η πλατφόρμα «http://edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα του σχολείου, αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:

  • μη επιτρεπτή παρουσία
  • επιτρεπτή παρουσία
  • άγνωστη κατάσταση-απαιτείται περαιτέρω έλεγχος

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά, όπως τη λέξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας, τη λέξη «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και τη λέξη «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει (εγκύρως) υποβληθεί δήλωση μέσω της πλατφόρμας «http://edupass.gov.gr» ή έχει εμφιλοχωρήσει κάποιο σφάλμα στη σχετική διαδικασία).

Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «selftesting.gov.gr», όπως προβλέπεται στην παρ. Β΄ του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Β’ 4187), ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατφόρμας «http://edupass.gov.gr».

Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται μια φορά την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στη θυρίδα του σχολείου στο οποίο επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία. H πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει άλλης ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στη θυρίδα του σχολείου την κατάσταση αυτού, με την αναγραφή ενός από τα τρία λεκτικά «ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΑΓΝΩΣΤΟ» δίπλα στο ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας .

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο γονέας είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση στο χώρο του σχολείου δηλώνοντας στο «http://edupass.gov.gr» την επιλογή “επισκέπτης”. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο mail του σχολείου: mail@3dim-chalk.eyv.sch.gr και στο τηλέφωνο: 2221022943.

Υπενθυμίζουμε  οι γονείς εισέρχονται στη σχολική μονάδα μετά από ραντεβού που έχει καθοριστεί .